Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 18.10.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Ojala Cranes Oy, Jännekuja 9, 01740 Vantaa, puh. 0400 200 148, , Y-tunnus 2296550-8.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Seppo Ojala, Jännekuja 9, 01740 Vantaa, puh. 0400 200 148.

REKISTERIN NIMI

Ojala Cranes Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ojala Cranes Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ojala Cranes Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä rekisteristä, mihin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja palvelun toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja laskutusta varten tarvittavat tiedot.

2) mahdollisen luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta, palautuksista ja reklamaatioista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan palveluita tai asiakkaan muiden ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Ojala Cranes Oy:n omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja ei ole lainkaan.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Ojala Cranes Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Ojala Cranes Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen , josta pyynnöt ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ojala Cranes Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ojala Cranes Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Ojala Cranes Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen , josta ne ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Ojala Cranes Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ojala Cranes Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Ojala Cranes Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Ojala Cranes Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Ojala Cranes Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ojala Cranes Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.